EMDR PRAKTIJK HOOGLAND

Carolein Jeene
De Geer 1, 3828 SG   Hoogland
info@caroleinjeene.nl
06 - 41149050
Tarieven en vergoedingen
Tarieven
Voor een intakegesprek en (individuele) therapiegesprekken geldt een tarief van € 92,50 per sessie van 3 kwartier. Voor een telefonisch- of e-mail consult tijdens de behandelperiode geldt een tarief van € 22,50. Niet tijdig afgezegde afspraken (minimaal 24 uur van te voren) kunnen bij u in rekening worden gebracht en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Wanneer u de behandeling zelf wilt betalen, dan heeft u géén verwijzing van de huisarts nodig. Onderling spreken we af met welke frequentie de facturen worden verstuurd, welke u binnen 30 dagen dient te betalen. Een betalingsregeling is bij uitzondering mogelijk.

Vergoeding van de behandeling voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar
Sinds 2015 worden psychologische behandelingen van kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoed door de gemeente. Vanwege de kleinschaligheid van de praktijk, ben ik geen contract met gemeenten aan gegaan. Dit betekent dat ik alleen jeugdige cliënten kan behandelen, wanneer ouders het bedrag zelf betalen. Wanneer u de kosten door de gemeente vergoed wilt krijgen, kunt u zich aanmelden bij een andere praktijk of instelling. In voorkomende gevallen is een vergoeding via een PGB met de gemeente bespreekbaar.

Vergoeding van de behandeling voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar
Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ).
Ook bij zogenaamde contractvrije zorgaanbieders zoals ik.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor vergoeding dan gelden de volgende voorwaarden:

    Een verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk (of een medisch specialist kan hiertoe ook gemachtigd zijn door uw zorgverzekeraar). De datum van de verwijsbrief dient vóór het eerste face to face gesprek met mij te vallen. De verwijzing van uw huisarts blijft in uw dossier. Gegevens uit uw dossier kunnen alleen met uw toestemming ingezien worden door derden en dus ook door de verwijzer.
    Er dient sprake te zijn van een ‘stoornis’ uitgedrukt in termen van een DSM- classificatie.
    Echter niet alle classificaties worden vergoed uit het basispakket, mogelijk wel vanuit uw aanvullende verzekering. Dat zijn bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen (bv. burn-out, gestagneerde rouw zonder een psychische stoornis), psychische problemen in het omgaan met een chronische ziekte en relatieproblemen.
    Uw probleem moet veelal licht tot matig van ernst en niet complex zijn, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk met een grote kans op herstel. Het kan ook gaan om ernstige, maar stabiele problematiek, die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel een langdurige monitoring behoeft. Bij het bepalen hiervan kunt u gebruik maken van mijn deskundigheid. Hierna maken we een inschatting van de tijd die we denken nodig te hebben om uw doelen te bereiken. Overigens kan deze in de loop van de behandeling bijgesteld worden.
    Sinds 2014 wordt voor de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) de tijdsduur van de behandeling in de volgende 4 zgn. zorg-prestaties ingedeeld, waaraan in 2021 de volgende vaste NZA maximum tarieven zijn gekoppeld.

        Basis Kort (BK): 294 minuten (ca. 5 gesprekken), maximumtarief € 522,13
        Basis Middel (BM): 495 minuten (ca. 8 gesprekken), maximumtarief € 885,01
        Basis Intensief (BI): 750 minuten (ca.12 gesprekken), maximumtarief € 1.434,96
        Basis Chronisch (BC): 753 minuten (ca.12 gesprekken), maximumtarief € 1.380,49
        (N.B. Het tarief is berekend op basis van directe tijd (face to face) en indirecte tijd (e-mail of telefonisch contact, voorbereiding, verslaglegging, overleg, brief huisarts).
    Wanneer bij de eerste of tweede sessie blijkt dat u niet in aanmerking komt voor één van bovengenoemde zorg-prestaties, dan wordt het zgn. onvolledig behandeltraject – tarief à € 228,04 gefactureerd (welke ook voor vergoeding in aanmerking komt). U kunt dan kiezen voor terugverwijzing naar uw huisarts of voor behandeling op eigen kosten.

    Wanneer een behandeling de duur van de overeengekomen zorgprestatie ‘Basis Intensief’ overschrijdt, zullen we de vervolgstappen moeten bespreken. In overleg met de huisarts kunt u doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ (S-GGZ) of een andere vorm van hulp en wordt de behandeling bij mij afgerond.
    Ook in 2021 kunt u de kosten pas aan het einde van de zorg-prestatie declareren bij uw zorgverzekeraar met de zgn. eindfactuur. Deze dient u zelf in, samen met uw privacy-verklaring. De zorgverzekeraar maakt het vergoede gedeelte naar u over en u betaalt de volledige factuur aan mij.
    Uw vergoeding van de eindfactuur wordt vanaf 18 jaar verminderd met uw eigen risico (max. € 385,- of het deel dat hiervan nog openstaat) en hangt vervolgens af van het percentage dat uw zorgverzekeraar vergoedt bij zogenaamde contractvrije Gz-psychologen. Bij een naturapolis varieert dit tussen de 60% en 75% en bij een restitutiepolis tussen de 85% en 100% van het gebruikelijke tarief. OVP consulten worden mogelijk vergoed uit uw aanvullende verzekering. Om niet voor financiële verrassingen te komen staan, is het raadzaam voorafgaand aan de behandeling te informeren bij uw zorgverzekeraar welk percentage zij vergoeden en welk ‘gebruikelijk tarief’ zij hanteren. Dit kan afwijken van het NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) tarief, waar wij aan gehouden zijn bij het factureren. Bij vragen over deze ‘nogal ingewikkelde’ vergoedingenkwestie kunt u contact met mij opnemen. Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar inmiddels andere vergoedingen hanteert dan op dit moment bij mij bekend zijn, dus ik adviseer altijd om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te vragen wat er wordt vergoed in uw situatie.
© Copyright 2021 - https://caroleinjeene.nl