EMDR PRAKTIJK HOOGLAND

Carolein Jeene
De Geer 1, 3828 SG   Hoogland
info@caroleinjeene.nl
06 - 41149050
Overige formaliteiten
Beroepscode
Als gezondheidszorgpsycholoog houd ik me aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
De WGBO regelt de relatie tussen cliënt en zorgverlener.


Beroepsgeheim
Als gezondheidszorgpsycholoog heb ik een beroepsgeheim en mag ik alleen informatie met andere zorgverleners delen met uw schriftelijke toestemming. In zeer bijzondere omstandigheden (bijv. in situaties waarbij er sprake is van acuut gevaar voor cliënt, psycholoog of anderen) kan het beroepsgeheim doorbroken worden en u zal daar altijd over worden geïnformeerd.

Communicatie
Communicatie met ingeschreven cliënten verloopt via de portal, zodat de berichten beveiligd worden verzonden. Nieuwe cliënten en verwijzers kunnen per e-mail verzoeken om contact op te nemen, waarbij u verzocht wordt de zorginhoudelijke informatie te bewaren voor een beveiligde vorm van communicatie (face-to-face of via de portal).

Dossier
Ik ben als gezondheidszorgpsycholoog verplicht een dossier van uw behandeling bij te houden. U heeft recht op inzage in het dossier en desgewenst een kopie hiervan. Een dossier wordt 15 jaar bewaard. U als cliënt heeft echter wel recht op vernietiging van het dossier. Ik kan dit verzoek weigeren indien vernietiging van het dossier schadelijk kan zijn voor u, voor mij of andere personen.


Klachtenregeling
Ik ben als gezondheidszorgpsycholoog aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging Gezondheids-zorg Psychologen (NVGzP).
Als u niet tevreden bent over de behandeling of mijn bejegening, dan nodig ik u uit om dit met mij te bespreken. Als dit onvoldoende voor u oplevert, kunt u over uw klacht contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP).


Kwaliteitsbewaking
Door het bijwonen van symposia, congressen en studiebijeenkomsten, het volgen van cursussen (bij- en nascholing), collegiale intervisie, het begeleiden van stagiaires en studenten binnen het post doctoraal onderwijs (opleiding tot Gz-psycholoog) en het bijhouden van mijn vakliteratuur houd ik mijn vakkennis up to date. Eens in de 5 jaar wordt dit ook getoetst bij de herregistratie van mijn kwalificatie als Gz-psycholoog (BIG) en EMDR-practitioner (VEN).
Binnen de behandeling gebruik ik methodieken die ‘evidenced based’ zijn of ‘best practice’. De effectiviteit van de behandeling ‘meet’ ik in samenspraak met u af aan de mate waarin uw behandeldoelen zijn bereikt, en tegenwoordig ook door gebruik te maken van vragenlijsten.


Kwaliteitsstatuut
Het kwaliteitsstatuut is getoetst en goedgekeurd volgens de geldende richtlijnen. Indien gewenst, is dit statuut op te vragen.


Privacy
Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars om uw privacy volledig te kunnen waarborgen. Door het ondertekenen van een privacy-verklaring door u en mij kan er geen vertrouwelijke informatie bekend worden bij de overheid of zorgverzekeraar. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de site www.contractvrijepsycholoog.nl en via de folder van het KDVP (Privacybrochure voor cliënten).


Samenwerking
In mijn eigen praktijk heb ik veelvuldig overleg met huisartsenpraktijken, collega-psychologen en psychotherapeuten in de regio Eemland en via mijn dienstbetrekking bij Dokter Bosman GGZ in Amersfoort met een soortgelijk netwerk.

© Copyright 2021 - https://caroleinjeene.nl